Sivut

sunnuntai 21. huhtikuuta 2024

Propaganda

Perjantain kirjoitus aiheesta Venäjän propaganda Suomessa sai minut kysymään ChatGPT:lta reseptiä onnistuneeseen propagandaan. 1. Kiinnostuksen herättäminen:
  • Aloitus todennettavalla ja ajankohtaisella tiedolla, joka on suunniteltu herättämään lukijan mielenkiinto ja luottamus. Tämä voi olla esimerkiksi jokin yleisesti hyväksytty tosiasia tai laajasti raportoitu uutinen.
 2. Uskottavuuden lisääminen:
  • Käytetään asiantuntijalähteitä tai viitataan tilastoihin ja tutkimuksiin, joiden tarkoitus on lisätä viestin uskottavuutta, vaikkakin usein nämä lähteet on valikoitu tai tulkittu harhaanjohtavasti.
 3. Kontekstin muokkaaminen:
  • Esitetään faktoja tai tapahtumia siten, että ne ovat irrallaan alkuperäisestä kontekstistaan, mikä voi johtaa harhaanjohtaviin päätelmiin tai väärinkäsityksiin.
 4. Puolitotuuksien levittäminen:
  • Käytetään puolitotuuksia, jotka ovat teknisesti tosia mutta joita on vääristelty tai joiden esittäminen valikoidussa kontekstissa johtaa harhaan.
 5. Tunneperäinen vaikuttaminen:
  • Hyödynnetään voimakkaita emotionaalisia elementtejä, kuten pelkoa, ylpeyttä, vihaa tai syyllisyyttä, vahvistamaan viestin tehoa ja ohjaamaan vastaanottajaa haluttuun suuntaan.
 6. Vääristelty yhteenveto ja johtopäätökset:
  • Päätetään viesti vääristellyillä johtopäätöksillä tai täysin keksityillä "faktoilla", jotka on suunniteltu vahvistamaan tiettyä maailmankuvaa tai poliittista agenda.
 7. Toistuvuus:
  • Toistetaan samaa viestiä useissa eri kanavissa ja muodoissa lisätäkseen sen uskottavuutta ja varmistetaan, että se tavoittaa laajan yleisön.
 8. Dialogin ja vastareaktioiden hallinta:
  • Hallitaan julkista keskustelua ja reagoidaan kritiikkiin tavoin, jotka vahvistavat alkuperäistä viestiä tai leimaavat kriitikot epäluotettaviksi.

Tämä malli tarjoaa yleiskuvan siitä, miten informaatiovaikuttamista voidaan suorittaa systemaattisesti ja monivaiheisesti. Tällaisten menetelmien tunnistaminen ja ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan arvioida saadun tiedon luotettavuutta ja tehdä tietoisia päätöksiä sen perusteella

 

English

 Friday's writing on the topic of Russian propaganda in Finland made me ask ChatGPT for a recipe for successful propaganda.

 1. Generating interest:
  • Start with verifiable and current information designed to arouse the reader's interest and trust. This could be a generally accepted fact or a widely reported news item.
 2. Increasing credibility:
  • Use expert sources or refer to statistics and studies intended to enhance the message's credibility, although these sources are often selectively chosen or misleadingly interpreted.
 3. Manipulating context:
  • Present facts or events out of their original context, which can lead to misleading conclusions or misunderstandings.
 4. Spreading half-truths:
  • Use half-truths that are technically true but have been distorted or are presented in a selected context leading to deception.
 5. Emotional influence:
  • Utilize strong emotional elements such as fear, pride, anger, or guilt to enhance the power of the message and direct the recipient in the desired direction.
 6. Distorted summary and conclusions:
  • Conclude the message with distorted conclusions or entirely fabricated 'facts' designed to reinforce a certain worldview or political agenda.
 7. Repetition:
  • Repeat the same message in various channels and forms to increase its credibility and ensure it reaches a wide audience.
 8. Controlling dialogue and counter-reactions:
  • Manage public discussion and respond to criticism in ways that reinforce the original message or brand critics as unreliable.

 

This model provides an overview of how information influence can be conducted systematically and in multiple stages. Recognizing and understanding such methods is important to assess the reliability of the information received and to make informed decisions based on it.

 

Russian

 Пятничная статья на тему российской пропаганды в Финляндии заставила меня спросить у ChatGPT рецепт успешной пропаганды.

 1. Пробуждение интереса:
  • Начало с проверенной и актуальной информации, задуманной для привлечения внимания и доверия читателя. Это может быть, например, общепризнанной факт или широко освещаемая новость.
 2. Увеличение достоверности:
  • Использование экспертных источников или ссылки на статистику и исследования, цель которых — повысить убедительность сообщения, хотя часто эти источники подбираются или интерпретируются вводящим в заблуждение образом.
 3. Изменение контекста:
  • Представление фактов или событий так, что они оторваны от исходного контекста, что может привести к вводящим в заблуждение выводам или недоразумениям.
 4. Распространение полуправды:
  • Использование полуправд, которые технически верны, но которые искажены или представлены в выбранном контексте, вводящем в заблуждение.
 5. Эмоциональное воздействие:
  • Использование сильных эмоциональных элементов, таких как страх, гордость, гнев или вина, для усиления силы сообщения и направления получателя в нужном направлении.
 6. Искаженное резюме и выводы:
  • Заключение сообщения с искаженными выводами или полностью выдуманными "фактами", задуманными для укрепления определенной картины мира или политической повестки.
 7. Повторяемость:
  • Повторение того же сообщения в различных каналах и формах для повышения его достоверности и обеспечения широкой аудитории.

 8. Управление диалогом и реакциями:Управление общественным обсуждением и реагирование на критику способами, которые укрепляют первоначальное сообщение или клеймят критиков ненадежными. 

Эта модель предоставляет обзор того, как можно систематически и многоступенчато осуществлять информационное воздействие. Распознавание и понимание таких методов важны для оценки надежности полученной информации и принятия осознанных решений на ее основе.