Sivut

sunnuntai 21. huhtikuuta 2024

Propaganda

Perjantain kirjoitus aiheesta Venäjän propaganda Suomessa sai minut kysymään ChatGPT:lta reseptiä onnistuneeseen propagandaan. 1. Kiinnostuksen herättäminen:
  • Aloitus todennettavalla ja ajankohtaisella tiedolla, joka on suunniteltu herättämään lukijan mielenkiinto ja luottamus. Tämä voi olla esimerkiksi jokin yleisesti hyväksytty tosiasia tai laajasti raportoitu uutinen.
 2. Uskottavuuden lisääminen:
  • Käytetään asiantuntijalähteitä tai viitataan tilastoihin ja tutkimuksiin, joiden tarkoitus on lisätä viestin uskottavuutta, vaikkakin usein nämä lähteet on valikoitu tai tulkittu harhaanjohtavasti.
 3. Kontekstin muokkaaminen:
  • Esitetään faktoja tai tapahtumia siten, että ne ovat irrallaan alkuperäisestä kontekstistaan, mikä voi johtaa harhaanjohtaviin päätelmiin tai väärinkäsityksiin.
 4. Puolitotuuksien levittäminen:
  • Käytetään puolitotuuksia, jotka ovat teknisesti tosia mutta joita on vääristelty tai joiden esittäminen valikoidussa kontekstissa johtaa harhaan.
 5. Tunneperäinen vaikuttaminen:
  • Hyödynnetään voimakkaita emotionaalisia elementtejä, kuten pelkoa, ylpeyttä, vihaa tai syyllisyyttä, vahvistamaan viestin tehoa ja ohjaamaan vastaanottajaa haluttuun suuntaan.
 6. Vääristelty yhteenveto ja johtopäätökset:
  • Päätetään viesti vääristellyillä johtopäätöksillä tai täysin keksityillä "faktoilla", jotka on suunniteltu vahvistamaan tiettyä maailmankuvaa tai poliittista agenda.
 7. Toistuvuus:
  • Toistetaan samaa viestiä useissa eri kanavissa ja muodoissa lisätäkseen sen uskottavuutta ja varmistetaan, että se tavoittaa laajan yleisön.
 8. Dialogin ja vastareaktioiden hallinta:
  • Hallitaan julkista keskustelua ja reagoidaan kritiikkiin tavoin, jotka vahvistavat alkuperäistä viestiä tai leimaavat kriitikot epäluotettaviksi.

Tämä malli tarjoaa yleiskuvan siitä, miten informaatiovaikuttamista voidaan suorittaa systemaattisesti ja monivaiheisesti. Tällaisten menetelmien tunnistaminen ja ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan arvioida saadun tiedon luotettavuutta ja tehdä tietoisia päätöksiä sen perusteella

 

English

 Friday's writing on the topic of Russian propaganda in Finland made me ask ChatGPT for a recipe for successful propaganda.

 1. Generating interest:
  • Start with verifiable and current information designed to arouse the reader's interest and trust. This could be a generally accepted fact or a widely reported news item.
 2. Increasing credibility:
  • Use expert sources or refer to statistics and studies intended to enhance the message's credibility, although these sources are often selectively chosen or misleadingly interpreted.
 3. Manipulating context:
  • Present facts or events out of their original context, which can lead to misleading conclusions or misunderstandings.
 4. Spreading half-truths:
  • Use half-truths that are technically true but have been distorted or are presented in a selected context leading to deception.
 5. Emotional influence:
  • Utilize strong emotional elements such as fear, pride, anger, or guilt to enhance the power of the message and direct the recipient in the desired direction.
 6. Distorted summary and conclusions:
  • Conclude the message with distorted conclusions or entirely fabricated 'facts' designed to reinforce a certain worldview or political agenda.
 7. Repetition:
  • Repeat the same message in various channels and forms to increase its credibility and ensure it reaches a wide audience.
 8. Controlling dialogue and counter-reactions:
  • Manage public discussion and respond to criticism in ways that reinforce the original message or brand critics as unreliable.

 

This model provides an overview of how information influence can be conducted systematically and in multiple stages. Recognizing and understanding such methods is important to assess the reliability of the information received and to make informed decisions based on it.

 

Russian

 Пятничная статья на тему российской пропаганды в Финляндии заставила меня спросить у ChatGPT рецепт успешной пропаганды.

 1. Пробуждение интереса:
  • Начало с проверенной и актуальной информации, задуманной для привлечения внимания и доверия читателя. Это может быть, например, общепризнанной факт или широко освещаемая новость.
 2. Увеличение достоверности:
  • Использование экспертных источников или ссылки на статистику и исследования, цель которых — повысить убедительность сообщения, хотя часто эти источники подбираются или интерпретируются вводящим в заблуждение образом.
 3. Изменение контекста:
  • Представление фактов или событий так, что они оторваны от исходного контекста, что может привести к вводящим в заблуждение выводам или недоразумениям.
 4. Распространение полуправды:
  • Использование полуправд, которые технически верны, но которые искажены или представлены в выбранном контексте, вводящем в заблуждение.
 5. Эмоциональное воздействие:
  • Использование сильных эмоциональных элементов, таких как страх, гордость, гнев или вина, для усиления силы сообщения и направления получателя в нужном направлении.
 6. Искаженное резюме и выводы:
  • Заключение сообщения с искаженными выводами или полностью выдуманными "фактами", задуманными для укрепления определенной картины мира или политической повестки.
 7. Повторяемость:
  • Повторение того же сообщения в различных каналах и формах для повышения его достоверности и обеспечения широкой аудитории.

 8. Управление диалогом и реакциями:Управление общественным обсуждением и реагирование на критику способами, которые укрепляют первоначальное сообщение или клеймят критиков ненадежными. 

Эта модель предоставляет обзор того, как можно систематически и многоступенчато осуществлять информационное воздействие. Распознавание и понимание таких методов важны для оценки надежности полученной информации и принятия осознанных решений на ее основе.perjantai 19. huhtikuuta 2024

Venäjän propaganda Suomessa /Russian propaganda in Finland / Российская пропаганда в Финляндии

On yleisesti tiedossa, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan länsimaihin propagandan keinoin.

Törmäsin alla olevaan tekstiin, joka kiertää Suomen venäläisten keskuudessa. 

Hyvän propagandan keinoihin kuuluu esittää

-        alussa yleistä mielenkiintoa herättäviä ja tosia asioita.

-        sitten heitetään sekaan vähän muunneltua tai asiakokonaisuudesta irrotettua tavaraa

-        ja lopuksi vääristelty yhteenveto

 

Summa summarum kaikki Suomen ongelmat johtuvat sotavalmisteluista Venäjää vastaan ja NATOsta 😊

 

Löytyykö ne kaikki alla olevasta tekstistä?

 

 

Surullista tuossa roskassa on se, että osa etenkin vanhemmista ihmisitä uskoo siihen ja jatko lähettää kavereilleen.

  

 

 

Alla Whatsup viesti

Suomen hallitus jatkaa tiukkoja talousuudistuksia. Nyt vuorossa ovat eläkkeet.

Suomen valtiovarainministeri Riikka Purra on ilmoittanut, että eläkeleikkaukset ovat välttämättömiä osana hallituksen säästötoimia, raportoi julkinen yleisradioyhtiö Yle.

"Halutun tuloksen saavuttaminen ilman muutoksia eläkejärjestelmään on mahdotonta", hän sanoi.

Suomen medioiden mukaan hallitus keskustelee mahdollisista budjettikorjauksista ensi viikolla. Tavoitteena on säästää noin kaksi miljardia dollaria. Toistaiseksi ei ole ilmoitettu, mitkä budjettikohdat ovat leikkausten kohteena.

Aiemmin tuli tietoon, että Suomen hallitus aloittaa työelämän uudistukset ja valmistelee lakia, joka kieltää palkankorotukset vientialoilla. Lisäksi vuoteen 2027 mennessä on tarkoitus hyväksyä lait, jotka vähentävät ammattiliittojen roolia maassa.

☝️ On ymmärrettävä, että kaikki tämä on hinta NATO-jäsenyydestä ja maan vetämisestä asevarustelukilpaan ja sotavalmisteluihin Venäjää vastaan. Nämä toimet johtivat helmikuussa ja maaliskuussa satojen tuhansien osallistujien lakkoiluun ympäri maata. On odotettavissa, että protestitoiminta vain kasvaa. Etenkin kun kansalta ei kysytty, haluaako se liittyä NATOon vai ei.

Muuten, suomalaisten tilanteessa huolestuttaisi enemmän kuin palkat ja eläkkeet se, että heidän otsaansa on maalattu maalitaulut. Venäläisen ohjuksen matka Helsinkiin on lyhyempi kuin mihinkään muuhun liittouman maahan.

 

Ja sitten heitetään faktaa peliin.

Naton kannatus 2023 Suomessa.  

·       Helsingin Sanomat: Maaliskuussa 2023 HS:n kyselyssä 86% suomalaisista kannatti Nato-jäsenyyttä.

·       Yle: Huhtikuussa 2023 Ylen kyselyssä 83% suomalaisista kannatti Nato-jäsenyyttä.

·       Turun Sanomat: Toukokuussa 2023 TS:n kyselyssä 77% suomalaisista kannatti Nato-jäsenyyttä.

·       

Maaliskuun lakossa oli noin 9000 ihmistä.

Ohjusten matka on lyhyempi kuin mihinkään muuhun liittoutuman maahan 😊 Mites muut rajamaat? Onko niihin pidempi matka?

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

English

It is commonly known that Russia aims to influence Western countries through propaganda. I came across the text below, which is circulating among Russians in Finland.

Good propaganda methods include:

·       Starting with generally interesting and true facts.

·       Then mixing in some altered or contextually detached material.

·       And finally, a distorted summary.

In sum, all of Finland's problems stem from war preparations against Russia and NATO. 😊

Is all of this found in the text below?

What's sad about that rubbish is that some, especially older people, believe in it and continue to send it to their friends.

 

Below is a WhatsApp message:

The Finnish government continues its stringent economic reforms. Now it's the pensions' turn.

Finland's Minister of Finance, Riikka Purra, has announced that pension cuts are necessary as part of the government's austerity measures, reports the public broadcaster Yle.

 "Reaching the desired result without changes to the pension system is impossible," she said.

According to Finnish media, the government will discuss possible budget adjustments next week. The goal is to save about two billion dollars. It has not yet been announced which budget items will be cut.

It was previously revealed that the Finnish government is starting labor life reforms and is preparing a law that will prohibit wage increases in export industries. Moreover, by 2027, laws that reduce the role of trade unions in the country are to be adopted.

☝️ It must be understood that all this is the price for NATO membership and for dragging the country into the arms race and war preparations against Russia. These measures led to strikes with hundreds of thousands of participants across the country in February and March. It is expected that protest activity will only grow. Especially since the population was not asked whether it wants to join NATO or not.

By the way, the Finns should be more worried about their wages and pensions than the fact that targets are painted on their foreheads. The journey of a Russian missile to Helsinki is shorter than to any other country in the alliance.

Few facts

NATO support in 2023 in Finland:

·       Helsingin Sanomat: In March 2023, HS's survey showed 86% of Finns supported NATO membership.

·       Yle: In April 2023, Yle's survey showed 83% of Finns supported NATO membership.

·       Turun Sanomat: In May 2023, TS's survey showed 77% of Finns supported NATO membership.


About 9,000 people participated in the March strike.

The missile's journey is shorter than to any other alliance country 😊 What about other border countries? Is it a longer journey there?

 

 

Russian

Всеобщеизвестно, что Россия стремится влиять на западные страны с помощью пропаганды. Я наткнулся на текст ниже, который распространяется среди русских в Финляндии.

 

К методам хорошей пропаганды относится:

·       В начале привлекают внимание интересными и правдивыми фактами.

·       Затем добавляют немного измененного или вырванного из контекста материала.

·       И, наконец, искаженное резюме.

В итоге все проблемы Финляндии проистекают из подготовки к войне против России и из-за НАТО. 😊

Все ли это есть в тексте ниже?

Грустно в этой ерунде то, что некоторые, особенно пожилые люди, верят в это и продолжают отправлять это своим друзьям.

Ниже сообщение в WhatsApp:

Финское правительство продолжает жесткие экономические реформы. Теперь под нож пустят пенсии.

 

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила о неизбежном сокращении пенсий в рамках правительственных мер экономии, сообщает общественный вещатель Yle.

 

«Невозможно достичь желаемого результата без внесения изменений в пенсионную систему», заявила она.

 

По данным финских СМИ, правительство обсудит возможные меры по корректировке бюджета на следующей неделе. Необходимо сэкономить около двух миллиардов долларов. Какие именно бюджетные статьи попадут под нож, пока не сообщается.

 

Ране стало известно, что правительство Финляндии начинает реформы трудовой жизни и готовит закон о запрете повышения заработных плат в экспортных отраслях. Кроме того, к 2027 должны быть приняты законы, уменьшающие роль профсоюзов в стране.


 Надо понимать – что все это цена за вступление в НАТО и втягивание страны в гонку вооружений и подготовку к войне с Россией. Эти меры вызвали забастовки с сотнями тысяч участников по стране в феврале и марте. Надо думать, что протестная активность будет только расти. Тем более. Что население страны никто не спрашивал, хочет ли оно в НАТО или нет.

 Кстати, на месте финнов мы бы обеспокоились не за зарплаты и пенсии, а за то, что у них на лбу мишени нарисовали. Русской ракете до Хельсинки лететь ближе, чем до какой-либо иной страны альянса.

 

Несколько фактов

Поддержка НАТО в Финляндии в 2023 году:

·       Helsingin Sanomat: В марте 2023 года опрос HS показал, что 86% финнов поддерживают членство в НАТО.

·       Yle: В апреле 2023 года опрос Yle показал, что 83% финнов поддерживают членство в НАТО.

·       Turun Sanomat: В мае 2023 года опрос TS показал, что 77% финнов поддерживают членство в НАТО.

В марте забастовке участвовало около 9000 человек.

Путь ракеты короче, чем в любую другую страну альянса 😊 А что насчет других приграничных стран? Там дорога длиннее?

 

 


torstai 4. huhtikuuta 2024

Baari-ilta Pietarissa / Bar Evening in St. Petersburg / Барный вечер в Санкт-Петербурге

Projekteihin Venäjällä kuului iltojen viettäminen paikallisissa baareissa. Oli muuten iso ero siinä, oliko projekti Pietarissa tai sitten jossakin pienessä muutaman kymmenen tuhannen asukkaan kaupungissa. Tämä on kertomus eräästä illasta Pietarissa. 
Meillä oli menossa projekti, joka kesti viikonlopun yli. Meitä oli kolme miestä. Perjantaina ajateltiin sitten olevan mahdollista ottaa vähän pidemmän kaavan kautta. Ensimmäinen paikka oli Gentleman's club tai jotain vastaavaa. Selvisi nopeasti, että kyseessä oli stripparipaikka. No, otetaan muutama olut ja jatketaan matkaa. Se ei ollutkaan niin yksinkertaista kuin luultiin, ja oli viimeinen kerta kun tuli käytyä stripparipaikassa. Paikka oli meitä lukuun ottamatta tyhjä. Yritimme keskustella kaikesta mielenkiintoisesta työhön liittyvästä huoneen perällä. Tytöt luonnollisesti olivat tyytymättömiä, koska näytökset menivät hukkaan ja ei tullut rahaa. Kaksi nuorta naista tunkeutui sitten meidän pöytäämme. En muista enää yksityiskohtia keskustelusta, mutta siihen on varmaan liittynyt yksityisesitys takahuoneessa ja jotain muuta vastaavaa. Se mitä jäi mieleen, oli työkaverin armoa anelevat silmät, kun yksi tytöistä tuppautui syliin. Saimme tytön pois sylistä maksamalla. Eikö se yleensä ole päinvastoin.

Huomattiin, että tämä ei ole oikea paikka meille. Lähdettiin hakemaan narikasta vaatteita, jolloin kuulimme jääkaappipakastimen kokoisen ovivahdin puhuvan hiljaisella äänellä kännykkään "Nyt ne lähtevät ulos". Olimme tietenkin varmoja, että jotakin ikävää oltiin meille järjestämässä. Otettiin nopeasti lennosta auto, joka vei meidät keskustaan. Tuohon aikaan muuten taksijärjestelmä ei ollut niin hyvin kehittynyt kuin nykyään. Tien vieressä vain heilutettiin paria sormea ja jokin auto, joka oli menossa samaan suuntaan, pysähtyi viereen. Kuski kysyi "minne?" ja vastauksen kuultuaan paljonko haluaa. No meille oli tärkeintä päästä Nevskille.

Nevskillä oli sitten nuori nainen kolmen hevosen kanssa. Pientä maksua vastaan saimme vuokrata 3 hevosta, joilla suunnistimme määränpäähämme erääseen turistien suosimaan diskoon Verikirkon vieressä. Jaoin erehdyksessä valokuvan meistä kolmesta ratsastamassa keskellä Pietaria jollekin työkaverille, joka taas pani sen jakoon. Tuijottelin tuota valokuvaa aika pitkään kahvihuoneen seinällä.  

Tuo disko on päässyt ainakin kerran suomalaisiin lehtiin. Joku suomalainen oli halkaista kallonsa tiputtuaan joltakin tasolta. Pari asiaa tuosta diskoillasta jäi mieleen. Siellä oli jokin kilpailu, jonka sääntöjä ei ymmärtänyt mutta parvelta näin, että joku raukka riisui itseään yleisön edessä. Ja täytyy sanoa, että ei ollut esteettisesti kaunis näky. Noin 50 vuotias selvästi alkoholisoitunut mies. Jostakin kuulin, että palkintona oli ollut olutta. Ei tosiaankaan nostanut tunnelmaa.

Ainoa toinen asia joka mieleen oli nuori nainen, joka istui samassa pöydässä. Tarjoilin illan aikana muutaman juoman niin kuin tapaan kuuluu. Jonkin ajan kuluttua pöytään ilmestyi naisen kaveri toinen nuori nainen, jolle myös tarjoilin. Viimeinen mielikuva diskoillasta ennen hotellille lähtöä oli, kun nuo kaksi naista suutelivat

 

 

English

Projects in Russia involved spending evenings in local bars. There was a significant difference whether the project was in Saint Petersburg or in some small town with tens of thousands of inhabitants. This is a story about one evening in Saint Petersburg.

 

We were on a project that lasted over the weekend. There were three of us, men. On Friday, we thought it would be possible to take it a bit longer. The first place was called Gentleman's Club or something similar. It quickly became clear that it was a strip club. Well, let's have a few beers and move on. It wasn't as simple as we thought, and it was the last time we visited a strip club. The place was empty except for us. We tried to discuss everything interesting related to work in the back of the room. Naturally, the girls were dissatisfied because the performances were wasted and there was no money. Then two young women intruded on our table. I can't remember the details of the conversation, but it probably involved a private show in the back room and something similar. What remained in memory were the pleading eyes of a coworker when one of the girls forced herself into his lap. We got the girl out of the lap by paying. Isn't it usually the other way around?

 

We noticed that this was not the right place for us. We went to get our clothes from the cloakroom, when we heard a refrigerator-sized bouncer speaking softly on the phone, "Now they are leaving." Of course, we were sure that something unpleasant was being arranged for us. We quickly caught a ride that took us downtown. At that time, the taxi system was not as developed as it is now. You just waved a couple of fingers on the side of the road, and a car going in the same direction would stop. The driver asked "where to?" and after hearing the destination, how much he wants. Well, for us, the most important thing was to get to Nevsky Prospect.

 There was then a young woman with three horses on Nevsky. For a small fee, we got to rent 3 horses with which we headed to our destination, a disco popular among tourists next to the Church of the Savior on Blood. I accidentally shared a photo of the three of us riding in the middle of Saint Petersburg with a coworker, who then shared it. I stared at that photo on the coffee room wall for a long time.

 That disco has made it to Finnish newspapers at least once. Some Finn had almost split his skull after falling from some level. A couple of things from that disco night stayed in my mind. There was some competition, the rules of which I didn't understand, but from the balcony, I saw that some poor soul was stripping in front of the audience. And I must say, it was not a visually pleasing sight. About a 50-year-old clearly alcoholic man. I heard from somewhere that the prize was beer. It really didn't lift the mood.

 The only other thing I remember was a young woman who was sitting at the same table. Throughout the evening, I served a few drinks as is customary. After a while, a friend of the woman, another young woman, appeared at the table, to whom I also served. The last memory of the disco before heading to the hotel was when those two women kissed.

 

Russian

В проекты в России входило проведение вечеров в местных барах. Была большая разница, был ли проект в Санкт-Петербурге или в каком-нибудь маленьком городе с десятками тысяч жителей. Это рассказ о одном вечере в Санкт-Петербурге.

 

У нас был проект, который длился весь выходной. Нас было трое мужчин. В пятницу мы решили, что можно немного расслабиться. Первым местом был Gentleman's Club или что-то в этом роде. Быстро стало ясно, что это был стриптиз-клуб. Ну, давайте выпьем пару пив и пойдем дальше. Это оказалось не так просто, как мы думали, и это был последний раз, когда мы посетили стриптиз-клуб. Кроме нас, место было пустым. Мы пытались обсудить все интересное, связанное с работой, в дальнем углу комнаты. Девушки, естественно, были недовольны, потому что выступления прошли даром, и денег не было. Затем две молодые женщины вторглись к нам за стол. Я уже не помню деталей разговора, но, вероятно, речь шла о частном представлении в задней комнате и о чем-то подобном. В памяти остались молящие глаза коллеги, когда одна из девушек нагло села ему на колени. Мы избавились от девушки, заплатив. Разве обычно не наоборот?

 Мы поняли, что это не наше место. Пошли за одеждой в гардероб, когда услышали, как дверной шкаф размером с холодильник тихо говорил по телефону: "Теперь они уходят." Конечно, мы были уверены, что нам готовили что-то неприятное. Быстро нашли машину, которая отвезла нас в центр. В то время система такси не была так развита, как сейчас. Просто махали парой пальцев у дороги, и машина, едущая в том же направлении, останавливалась. Водитель спросил: "куда?" и после получения ответа, сколько хочет. Нам было важно добраться до Невского проспекта.

 На Невском была молодая женщина с тремя лошадьми. За небольшую плату мы арендовали 3 лошади, на которых направились к нашему пункту назначения, дискотеке, популярной среди туристов, рядом с Храмом Спаса на Крови. Я случайно поделился фотографией нас троих, верхом посреди Санкт-Петербурга, с коллегой, который затем разослал ее. Я долго смотрел на эту фотографию на стене в кофейне.

 Эта дискотека хотя бы раз попала в финские газеты. Какой-то финн чуть не расколол себе череп, упав с какого-то уровня. Пара вещей с той дискотечной ночи осталась в моей памяти. Там был какой-то конкурс, правила которого я не понимал, но с балкона видел, как какой-то бедолага раздевался перед публикой. И должен сказать, это было не очень приятное зрелище. Около 50-летний явно алкоголизированный мужчина. Где-то слышал, что призом было пиво. Это действительно не подняло настроение.

 Единственное другое, что запомнилось, - это молодая женщина, сидевшая за тем же столом. В течение вечера я угощал ее несколькими напитками, как полагается. Через некоторое время к столу подсела подруга женщины, другая молодая женщина, которой я тоже угостил. Последнее воспоминание о дискотеке перед отъездом в отель было, когда эти две женщины поцеловались..