Sivut

sunnuntai 21. huhtikuuta 2024

Propaganda

Perjantain kirjoitus aiheesta Venäjän propaganda Suomessa sai minut kysymään ChatGPT:lta reseptiä onnistuneeseen propagandaan. 1. Kiinnostuksen herättäminen:
  • Aloitus todennettavalla ja ajankohtaisella tiedolla, joka on suunniteltu herättämään lukijan mielenkiinto ja luottamus. Tämä voi olla esimerkiksi jokin yleisesti hyväksytty tosiasia tai laajasti raportoitu uutinen.
 2. Uskottavuuden lisääminen:
  • Käytetään asiantuntijalähteitä tai viitataan tilastoihin ja tutkimuksiin, joiden tarkoitus on lisätä viestin uskottavuutta, vaikkakin usein nämä lähteet on valikoitu tai tulkittu harhaanjohtavasti.
 3. Kontekstin muokkaaminen:
  • Esitetään faktoja tai tapahtumia siten, että ne ovat irrallaan alkuperäisestä kontekstistaan, mikä voi johtaa harhaanjohtaviin päätelmiin tai väärinkäsityksiin.
 4. Puolitotuuksien levittäminen:
  • Käytetään puolitotuuksia, jotka ovat teknisesti tosia mutta joita on vääristelty tai joiden esittäminen valikoidussa kontekstissa johtaa harhaan.
 5. Tunneperäinen vaikuttaminen:
  • Hyödynnetään voimakkaita emotionaalisia elementtejä, kuten pelkoa, ylpeyttä, vihaa tai syyllisyyttä, vahvistamaan viestin tehoa ja ohjaamaan vastaanottajaa haluttuun suuntaan.
 6. Vääristelty yhteenveto ja johtopäätökset:
  • Päätetään viesti vääristellyillä johtopäätöksillä tai täysin keksityillä "faktoilla", jotka on suunniteltu vahvistamaan tiettyä maailmankuvaa tai poliittista agenda.
 7. Toistuvuus:
  • Toistetaan samaa viestiä useissa eri kanavissa ja muodoissa lisätäkseen sen uskottavuutta ja varmistetaan, että se tavoittaa laajan yleisön.
 8. Dialogin ja vastareaktioiden hallinta:
  • Hallitaan julkista keskustelua ja reagoidaan kritiikkiin tavoin, jotka vahvistavat alkuperäistä viestiä tai leimaavat kriitikot epäluotettaviksi.

Tämä malli tarjoaa yleiskuvan siitä, miten informaatiovaikuttamista voidaan suorittaa systemaattisesti ja monivaiheisesti. Tällaisten menetelmien tunnistaminen ja ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan arvioida saadun tiedon luotettavuutta ja tehdä tietoisia päätöksiä sen perusteella

 

English

 Friday's writing on the topic of Russian propaganda in Finland made me ask ChatGPT for a recipe for successful propaganda.

 1. Generating interest:
  • Start with verifiable and current information designed to arouse the reader's interest and trust. This could be a generally accepted fact or a widely reported news item.
 2. Increasing credibility:
  • Use expert sources or refer to statistics and studies intended to enhance the message's credibility, although these sources are often selectively chosen or misleadingly interpreted.
 3. Manipulating context:
  • Present facts or events out of their original context, which can lead to misleading conclusions or misunderstandings.
 4. Spreading half-truths:
  • Use half-truths that are technically true but have been distorted or are presented in a selected context leading to deception.
 5. Emotional influence:
  • Utilize strong emotional elements such as fear, pride, anger, or guilt to enhance the power of the message and direct the recipient in the desired direction.
 6. Distorted summary and conclusions:
  • Conclude the message with distorted conclusions or entirely fabricated 'facts' designed to reinforce a certain worldview or political agenda.
 7. Repetition:
  • Repeat the same message in various channels and forms to increase its credibility and ensure it reaches a wide audience.
 8. Controlling dialogue and counter-reactions:
  • Manage public discussion and respond to criticism in ways that reinforce the original message or brand critics as unreliable.

 

This model provides an overview of how information influence can be conducted systematically and in multiple stages. Recognizing and understanding such methods is important to assess the reliability of the information received and to make informed decisions based on it.

 

Russian

 Пятничная статья на тему российской пропаганды в Финляндии заставила меня спросить у ChatGPT рецепт успешной пропаганды.

 1. Пробуждение интереса:
  • Начало с проверенной и актуальной информации, задуманной для привлечения внимания и доверия читателя. Это может быть, например, общепризнанной факт или широко освещаемая новость.
 2. Увеличение достоверности:
  • Использование экспертных источников или ссылки на статистику и исследования, цель которых — повысить убедительность сообщения, хотя часто эти источники подбираются или интерпретируются вводящим в заблуждение образом.
 3. Изменение контекста:
  • Представление фактов или событий так, что они оторваны от исходного контекста, что может привести к вводящим в заблуждение выводам или недоразумениям.
 4. Распространение полуправды:
  • Использование полуправд, которые технически верны, но которые искажены или представлены в выбранном контексте, вводящем в заблуждение.
 5. Эмоциональное воздействие:
  • Использование сильных эмоциональных элементов, таких как страх, гордость, гнев или вина, для усиления силы сообщения и направления получателя в нужном направлении.
 6. Искаженное резюме и выводы:
  • Заключение сообщения с искаженными выводами или полностью выдуманными "фактами", задуманными для укрепления определенной картины мира или политической повестки.
 7. Повторяемость:
  • Повторение того же сообщения в различных каналах и формах для повышения его достоверности и обеспечения широкой аудитории.

 8. Управление диалогом и реакциями:Управление общественным обсуждением и реагирование на критику способами, которые укрепляют первоначальное сообщение или клеймят критиков ненадежными. 

Эта модель предоставляет обзор того, как можно систематически и многоступенчато осуществлять информационное воздействие. Распознавание и понимание таких методов важны для оценки надежности полученной информации и принятия осознанных решений на ее основе.perjantai 19. huhtikuuta 2024

Venäjän propaganda Suomessa /Russian propaganda in Finland / Российская пропаганда в Финляндии

On yleisesti tiedossa, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan länsimaihin propagandan keinoin.

Törmäsin alla olevaan tekstiin, joka kiertää Suomen venäläisten keskuudessa. 

Hyvän propagandan keinoihin kuuluu esittää

-        alussa yleistä mielenkiintoa herättäviä ja tosia asioita.

-        sitten heitetään sekaan vähän muunneltua tai asiakokonaisuudesta irrotettua tavaraa

-        ja lopuksi vääristelty yhteenveto

 

Summa summarum kaikki Suomen ongelmat johtuvat sotavalmisteluista Venäjää vastaan ja NATOsta 😊

 

Löytyykö ne kaikki alla olevasta tekstistä?

 

 

Surullista tuossa roskassa on se, että osa etenkin vanhemmista ihmisitä uskoo siihen ja jatko lähettää kavereilleen.

  

 

 

Alla Whatsup viesti

Suomen hallitus jatkaa tiukkoja talousuudistuksia. Nyt vuorossa ovat eläkkeet.

Suomen valtiovarainministeri Riikka Purra on ilmoittanut, että eläkeleikkaukset ovat välttämättömiä osana hallituksen säästötoimia, raportoi julkinen yleisradioyhtiö Yle.

"Halutun tuloksen saavuttaminen ilman muutoksia eläkejärjestelmään on mahdotonta", hän sanoi.

Suomen medioiden mukaan hallitus keskustelee mahdollisista budjettikorjauksista ensi viikolla. Tavoitteena on säästää noin kaksi miljardia dollaria. Toistaiseksi ei ole ilmoitettu, mitkä budjettikohdat ovat leikkausten kohteena.

Aiemmin tuli tietoon, että Suomen hallitus aloittaa työelämän uudistukset ja valmistelee lakia, joka kieltää palkankorotukset vientialoilla. Lisäksi vuoteen 2027 mennessä on tarkoitus hyväksyä lait, jotka vähentävät ammattiliittojen roolia maassa.

☝️ On ymmärrettävä, että kaikki tämä on hinta NATO-jäsenyydestä ja maan vetämisestä asevarustelukilpaan ja sotavalmisteluihin Venäjää vastaan. Nämä toimet johtivat helmikuussa ja maaliskuussa satojen tuhansien osallistujien lakkoiluun ympäri maata. On odotettavissa, että protestitoiminta vain kasvaa. Etenkin kun kansalta ei kysytty, haluaako se liittyä NATOon vai ei.

Muuten, suomalaisten tilanteessa huolestuttaisi enemmän kuin palkat ja eläkkeet se, että heidän otsaansa on maalattu maalitaulut. Venäläisen ohjuksen matka Helsinkiin on lyhyempi kuin mihinkään muuhun liittouman maahan.

 

Ja sitten heitetään faktaa peliin.

Naton kannatus 2023 Suomessa.  

·       Helsingin Sanomat: Maaliskuussa 2023 HS:n kyselyssä 86% suomalaisista kannatti Nato-jäsenyyttä.

·       Yle: Huhtikuussa 2023 Ylen kyselyssä 83% suomalaisista kannatti Nato-jäsenyyttä.

·       Turun Sanomat: Toukokuussa 2023 TS:n kyselyssä 77% suomalaisista kannatti Nato-jäsenyyttä.

·       

Maaliskuun lakossa oli noin 9000 ihmistä.

Ohjusten matka on lyhyempi kuin mihinkään muuhun liittoutuman maahan 😊 Mites muut rajamaat? Onko niihin pidempi matka?

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

English

It is commonly known that Russia aims to influence Western countries through propaganda. I came across the text below, which is circulating among Russians in Finland.

Good propaganda methods include:

·       Starting with generally interesting and true facts.

·       Then mixing in some altered or contextually detached material.

·       And finally, a distorted summary.

In sum, all of Finland's problems stem from war preparations against Russia and NATO. 😊

Is all of this found in the text below?

What's sad about that rubbish is that some, especially older people, believe in it and continue to send it to their friends.

 

Below is a WhatsApp message:

The Finnish government continues its stringent economic reforms. Now it's the pensions' turn.

Finland's Minister of Finance, Riikka Purra, has announced that pension cuts are necessary as part of the government's austerity measures, reports the public broadcaster Yle.

 "Reaching the desired result without changes to the pension system is impossible," she said.

According to Finnish media, the government will discuss possible budget adjustments next week. The goal is to save about two billion dollars. It has not yet been announced which budget items will be cut.

It was previously revealed that the Finnish government is starting labor life reforms and is preparing a law that will prohibit wage increases in export industries. Moreover, by 2027, laws that reduce the role of trade unions in the country are to be adopted.

☝️ It must be understood that all this is the price for NATO membership and for dragging the country into the arms race and war preparations against Russia. These measures led to strikes with hundreds of thousands of participants across the country in February and March. It is expected that protest activity will only grow. Especially since the population was not asked whether it wants to join NATO or not.

By the way, the Finns should be more worried about their wages and pensions than the fact that targets are painted on their foreheads. The journey of a Russian missile to Helsinki is shorter than to any other country in the alliance.

Few facts

NATO support in 2023 in Finland:

·       Helsingin Sanomat: In March 2023, HS's survey showed 86% of Finns supported NATO membership.

·       Yle: In April 2023, Yle's survey showed 83% of Finns supported NATO membership.

·       Turun Sanomat: In May 2023, TS's survey showed 77% of Finns supported NATO membership.


About 9,000 people participated in the March strike.

The missile's journey is shorter than to any other alliance country 😊 What about other border countries? Is it a longer journey there?

 

 

Russian

Всеобщеизвестно, что Россия стремится влиять на западные страны с помощью пропаганды. Я наткнулся на текст ниже, который распространяется среди русских в Финляндии.

 

К методам хорошей пропаганды относится:

·       В начале привлекают внимание интересными и правдивыми фактами.

·       Затем добавляют немного измененного или вырванного из контекста материала.

·       И, наконец, искаженное резюме.

В итоге все проблемы Финляндии проистекают из подготовки к войне против России и из-за НАТО. 😊

Все ли это есть в тексте ниже?

Грустно в этой ерунде то, что некоторые, особенно пожилые люди, верят в это и продолжают отправлять это своим друзьям.

Ниже сообщение в WhatsApp:

Финское правительство продолжает жесткие экономические реформы. Теперь под нож пустят пенсии.

 

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила о неизбежном сокращении пенсий в рамках правительственных мер экономии, сообщает общественный вещатель Yle.

 

«Невозможно достичь желаемого результата без внесения изменений в пенсионную систему», заявила она.

 

По данным финских СМИ, правительство обсудит возможные меры по корректировке бюджета на следующей неделе. Необходимо сэкономить около двух миллиардов долларов. Какие именно бюджетные статьи попадут под нож, пока не сообщается.

 

Ране стало известно, что правительство Финляндии начинает реформы трудовой жизни и готовит закон о запрете повышения заработных плат в экспортных отраслях. Кроме того, к 2027 должны быть приняты законы, уменьшающие роль профсоюзов в стране.


 Надо понимать – что все это цена за вступление в НАТО и втягивание страны в гонку вооружений и подготовку к войне с Россией. Эти меры вызвали забастовки с сотнями тысяч участников по стране в феврале и марте. Надо думать, что протестная активность будет только расти. Тем более. Что население страны никто не спрашивал, хочет ли оно в НАТО или нет.

 Кстати, на месте финнов мы бы обеспокоились не за зарплаты и пенсии, а за то, что у них на лбу мишени нарисовали. Русской ракете до Хельсинки лететь ближе, чем до какой-либо иной страны альянса.

 

Несколько фактов

Поддержка НАТО в Финляндии в 2023 году:

·       Helsingin Sanomat: В марте 2023 года опрос HS показал, что 86% финнов поддерживают членство в НАТО.

·       Yle: В апреле 2023 года опрос Yle показал, что 83% финнов поддерживают членство в НАТО.

·       Turun Sanomat: В мае 2023 года опрос TS показал, что 77% финнов поддерживают членство в НАТО.

В марте забастовке участвовало около 9000 человек.

Путь ракеты короче, чем в любую другую страну альянса 😊 А что насчет других приграничных стран? Там дорога длиннее?

 

 


torstai 4. huhtikuuta 2024

Baari-ilta Pietarissa / Bar Evening in St. Petersburg / Барный вечер в Санкт-Петербурге

Projekteihin Venäjällä kuului iltojen viettäminen paikallisissa baareissa. Oli muuten iso ero siinä, oliko projekti Pietarissa tai sitten jossakin pienessä muutaman kymmenen tuhannen asukkaan kaupungissa. Tämä on kertomus eräästä illasta Pietarissa. 
Meillä oli menossa projekti, joka kesti viikonlopun yli. Meitä oli kolme miestä. Perjantaina ajateltiin sitten olevan mahdollista ottaa vähän pidemmän kaavan kautta. Ensimmäinen paikka oli Gentleman's club tai jotain vastaavaa. Selvisi nopeasti, että kyseessä oli stripparipaikka. No, otetaan muutama olut ja jatketaan matkaa. Se ei ollutkaan niin yksinkertaista kuin luultiin, ja oli viimeinen kerta kun tuli käytyä stripparipaikassa. Paikka oli meitä lukuun ottamatta tyhjä. Yritimme keskustella kaikesta mielenkiintoisesta työhön liittyvästä huoneen perällä. Tytöt luonnollisesti olivat tyytymättömiä, koska näytökset menivät hukkaan ja ei tullut rahaa. Kaksi nuorta naista tunkeutui sitten meidän pöytäämme. En muista enää yksityiskohtia keskustelusta, mutta siihen on varmaan liittynyt yksityisesitys takahuoneessa ja jotain muuta vastaavaa. Se mitä jäi mieleen, oli työkaverin armoa anelevat silmät, kun yksi tytöistä tuppautui syliin. Saimme tytön pois sylistä maksamalla. Eikö se yleensä ole päinvastoin.

Huomattiin, että tämä ei ole oikea paikka meille. Lähdettiin hakemaan narikasta vaatteita, jolloin kuulimme jääkaappipakastimen kokoisen ovivahdin puhuvan hiljaisella äänellä kännykkään "Nyt ne lähtevät ulos". Olimme tietenkin varmoja, että jotakin ikävää oltiin meille järjestämässä. Otettiin nopeasti lennosta auto, joka vei meidät keskustaan. Tuohon aikaan muuten taksijärjestelmä ei ollut niin hyvin kehittynyt kuin nykyään. Tien vieressä vain heilutettiin paria sormea ja jokin auto, joka oli menossa samaan suuntaan, pysähtyi viereen. Kuski kysyi "minne?" ja vastauksen kuultuaan paljonko haluaa. No meille oli tärkeintä päästä Nevskille.

Nevskillä oli sitten nuori nainen kolmen hevosen kanssa. Pientä maksua vastaan saimme vuokrata 3 hevosta, joilla suunnistimme määränpäähämme erääseen turistien suosimaan diskoon Verikirkon vieressä. Jaoin erehdyksessä valokuvan meistä kolmesta ratsastamassa keskellä Pietaria jollekin työkaverille, joka taas pani sen jakoon. Tuijottelin tuota valokuvaa aika pitkään kahvihuoneen seinällä.  

Tuo disko on päässyt ainakin kerran suomalaisiin lehtiin. Joku suomalainen oli halkaista kallonsa tiputtuaan joltakin tasolta. Pari asiaa tuosta diskoillasta jäi mieleen. Siellä oli jokin kilpailu, jonka sääntöjä ei ymmärtänyt mutta parvelta näin, että joku raukka riisui itseään yleisön edessä. Ja täytyy sanoa, että ei ollut esteettisesti kaunis näky. Noin 50 vuotias selvästi alkoholisoitunut mies. Jostakin kuulin, että palkintona oli ollut olutta. Ei tosiaankaan nostanut tunnelmaa.

Ainoa toinen asia joka mieleen oli nuori nainen, joka istui samassa pöydässä. Tarjoilin illan aikana muutaman juoman niin kuin tapaan kuuluu. Jonkin ajan kuluttua pöytään ilmestyi naisen kaveri toinen nuori nainen, jolle myös tarjoilin. Viimeinen mielikuva diskoillasta ennen hotellille lähtöä oli, kun nuo kaksi naista suutelivat

 

 

English

Projects in Russia involved spending evenings in local bars. There was a significant difference whether the project was in Saint Petersburg or in some small town with tens of thousands of inhabitants. This is a story about one evening in Saint Petersburg.

 

We were on a project that lasted over the weekend. There were three of us, men. On Friday, we thought it would be possible to take it a bit longer. The first place was called Gentleman's Club or something similar. It quickly became clear that it was a strip club. Well, let's have a few beers and move on. It wasn't as simple as we thought, and it was the last time we visited a strip club. The place was empty except for us. We tried to discuss everything interesting related to work in the back of the room. Naturally, the girls were dissatisfied because the performances were wasted and there was no money. Then two young women intruded on our table. I can't remember the details of the conversation, but it probably involved a private show in the back room and something similar. What remained in memory were the pleading eyes of a coworker when one of the girls forced herself into his lap. We got the girl out of the lap by paying. Isn't it usually the other way around?

 

We noticed that this was not the right place for us. We went to get our clothes from the cloakroom, when we heard a refrigerator-sized bouncer speaking softly on the phone, "Now they are leaving." Of course, we were sure that something unpleasant was being arranged for us. We quickly caught a ride that took us downtown. At that time, the taxi system was not as developed as it is now. You just waved a couple of fingers on the side of the road, and a car going in the same direction would stop. The driver asked "where to?" and after hearing the destination, how much he wants. Well, for us, the most important thing was to get to Nevsky Prospect.

 There was then a young woman with three horses on Nevsky. For a small fee, we got to rent 3 horses with which we headed to our destination, a disco popular among tourists next to the Church of the Savior on Blood. I accidentally shared a photo of the three of us riding in the middle of Saint Petersburg with a coworker, who then shared it. I stared at that photo on the coffee room wall for a long time.

 That disco has made it to Finnish newspapers at least once. Some Finn had almost split his skull after falling from some level. A couple of things from that disco night stayed in my mind. There was some competition, the rules of which I didn't understand, but from the balcony, I saw that some poor soul was stripping in front of the audience. And I must say, it was not a visually pleasing sight. About a 50-year-old clearly alcoholic man. I heard from somewhere that the prize was beer. It really didn't lift the mood.

 The only other thing I remember was a young woman who was sitting at the same table. Throughout the evening, I served a few drinks as is customary. After a while, a friend of the woman, another young woman, appeared at the table, to whom I also served. The last memory of the disco before heading to the hotel was when those two women kissed.

 

Russian

В проекты в России входило проведение вечеров в местных барах. Была большая разница, был ли проект в Санкт-Петербурге или в каком-нибудь маленьком городе с десятками тысяч жителей. Это рассказ о одном вечере в Санкт-Петербурге.

 

У нас был проект, который длился весь выходной. Нас было трое мужчин. В пятницу мы решили, что можно немного расслабиться. Первым местом был Gentleman's Club или что-то в этом роде. Быстро стало ясно, что это был стриптиз-клуб. Ну, давайте выпьем пару пив и пойдем дальше. Это оказалось не так просто, как мы думали, и это был последний раз, когда мы посетили стриптиз-клуб. Кроме нас, место было пустым. Мы пытались обсудить все интересное, связанное с работой, в дальнем углу комнаты. Девушки, естественно, были недовольны, потому что выступления прошли даром, и денег не было. Затем две молодые женщины вторглись к нам за стол. Я уже не помню деталей разговора, но, вероятно, речь шла о частном представлении в задней комнате и о чем-то подобном. В памяти остались молящие глаза коллеги, когда одна из девушек нагло села ему на колени. Мы избавились от девушки, заплатив. Разве обычно не наоборот?

 Мы поняли, что это не наше место. Пошли за одеждой в гардероб, когда услышали, как дверной шкаф размером с холодильник тихо говорил по телефону: "Теперь они уходят." Конечно, мы были уверены, что нам готовили что-то неприятное. Быстро нашли машину, которая отвезла нас в центр. В то время система такси не была так развита, как сейчас. Просто махали парой пальцев у дороги, и машина, едущая в том же направлении, останавливалась. Водитель спросил: "куда?" и после получения ответа, сколько хочет. Нам было важно добраться до Невского проспекта.

 На Невском была молодая женщина с тремя лошадьми. За небольшую плату мы арендовали 3 лошади, на которых направились к нашему пункту назначения, дискотеке, популярной среди туристов, рядом с Храмом Спаса на Крови. Я случайно поделился фотографией нас троих, верхом посреди Санкт-Петербурга, с коллегой, который затем разослал ее. Я долго смотрел на эту фотографию на стене в кофейне.

 Эта дискотека хотя бы раз попала в финские газеты. Какой-то финн чуть не расколол себе череп, упав с какого-то уровня. Пара вещей с той дискотечной ночи осталась в моей памяти. Там был какой-то конкурс, правила которого я не понимал, но с балкона видел, как какой-то бедолага раздевался перед публикой. И должен сказать, это было не очень приятное зрелище. Около 50-летний явно алкоголизированный мужчина. Где-то слышал, что призом было пиво. Это действительно не подняло настроение.

 Единственное другое, что запомнилось, - это молодая женщина, сидевшая за тем же столом. В течение вечера я угощал ее несколькими напитками, как полагается. Через некоторое время к столу подсела подруга женщины, другая молодая женщина, которой я тоже угостил. Последнее воспоминание о дискотеке перед отъездом в отель было, когда эти две женщины поцеловались..

sunnuntai 24. maaliskuuta 2024

Terveydenhoito, Heathcare, Здравоохранение

 Olen lukenut lehdistä / kuullut useiden tuttavien kokemuksista suomalaisen terveydenhoidon piirissä. 

Vertaillaan omakohtaisia kokemuksia Suomessa ja Venäjällä.  Pidetään mielessä, että omat ja tuttavien kokemukset rajoittuvat lähinnä Pietariin, joten vertailu ei ole reilu.
Ensimmäiset kokemukset venäläisistä sairaaloista olivat aika masentavat. Sairaalat olivat juuri sellaisia kuin kuvittelinkin niiden olevan. Nuhjuisia, kalusteet vanhoja ja kuluneita, kissa ikkunalaudalla, ......  Nämä olivat kokemuksia, kun kävin moikkaamassa tuttuja. 

Sitten omakohtaisiin kokemuksiin. Yli kymmenen vuoden aikana ehdin käydä aika monen lääkärin tykönä, joten jonkin verran on myös omakohtaista kokemusta.

Venäläisten lääkäreiden ihmiskäyttöliittymä on pääsääntöisesti paljon parempi kuin meidän. Ensiksi heillä on enemmän aikaa (ei siis lääkärin vaan järjestelmän ominaisuus). Muistan kun kävin Suomessa lääkärillä, jokin hengitystietulehdustyyppinen ongelma.  Varsinainen tutkimus oli ohi 10 minuutissa. Lääkäri kysyi maksaako firma sanoin joo. Ruksi johonkin ruutuun, ja meille vapautui 10 minuuttia lisää aikaa, joka käytettiin mm. kertomalla käsien pesun tärkeydestä. 

Venäjällä huomasin, että lääkärit aloittavat kysymällä paljon laajemmin elintavoista, muista ongelmista, ... vaikka tulin valittamaan jotakin yksittäistä juttua. Alussa ärsytti. Ei minulla on muuta vaivaa kuin tuo vatsa. Mitä hittoa käytetään aikaa kaiken turhan kyselyyn. 

Aika monet suomalaiset lääkärit tuntuvat olevan erittäin asiaorientoituneina (mikä itsekin olen, ja arvostan muissa yhteyksissä tätä ominaisuutta). Aika nopeasti totesin, että käyn mieluummin venäläisellä lääkärillä Pietarissa kuin suomalaisella Suomessa, vaikka kielitaito asettikin rajoituksia kommunikaatioon. 

Esimerkki Suomessa. Jalka turposi pahasti ja pelkäsin, että siellä on suoni tukossa. Äidillä oli ollut tuo vaiva. Menin Suomessa päivystyspoliklinikalle, jossa väsynyt nuori lääkäri/kandi otti vastaan. Katsoi jalkaa ei koskenut siihen ja sanoi, että venähtänyt. Halusin varmistuksen ja löytyi toinen lääkäri (venäläinen). Ensimmäiseksi otti jalan käsiinsä ja paineli varovasti eri kohdista. Kohta tuli hyvin asiantunteva selitys jostakin luukalvoon liittyvästä asiasta, joka johtui jostakin treenaamiseen liittyvästä asiasta ja lopuksi ohjeet sen hoitamiseen.

Vanhempi potilas valitti jotakin usein ikään liittyvää vaivaa. Suomalainen lääkäri sanoi, no ei sille mitään voi, kun on tuota ikääkin. Se siitä. Voi se olla noinkin, mutta potilaan kannalta ei hyvä vastaus. Venäjällä sen sijaan aina tuntuu löytyvän jotakin, jota voidaan tehdä, ja potilas lähtee vastaanotolta tyytyväisenä. Vielä on toivoa.

 

Merkittävin ero liittyy lääkäri-potilas kokemukseen. Tämän sarjan venäläiset voittavat helposti.

Listaan asioita, jotka ovat syinä tähän. 

 • Suomessa lääkärillä on aivan liian vähän aikaa / potilas. Kuulemma paperityöt ovat yksi syy.
 • Suomessa lääkärit keskittyvät juuri siihen vaivaan, josta valitetaan, vaikka laajempi selvitys joskus voisi olla paikallaan. Laitan tämän taas ajan vähyyden syyksi.
 • Venäläisien lääkärien asennoituminen potilaaseen on ihmiskeskeinen toisin kuin mikä tuntuu olevan suomalaisilla: "Selvitä ongelma, hoida ongelma, seuraava!"

 

English

 

I've read from the newspapers and heard from several acquaintances about their experiences within the Finnish healthcare system. Let's compare personal experiences in Finland and Russia, keeping in mind that my own and my acquaintances' experiences are mainly limited to Saint Petersburg, so the comparison may not be entirely fair.

 

My first experiences with Russian hospitals were quite depressing. The hospitals were exactly as I had imagined them to be: dingy, with old and worn furniture, and a cat on the windowsill... These were my observations when visiting acquaintances.

 

Regarding personal experiences, over more than a decade, I had the opportunity to visit quite a few doctors, so I have a fair amount of personal experience as well.

 

In general, Russian doctors have a much better human interface than ours. Firstly, they have more time (not the doctor's but the system's feature). I remember visiting a doctor in Finland for some type of respiratory infection. The actual examination was over in 10 minutes. The doctor asked if my company was paying, I said yes. A check in some box, and we had an extra 10 minutes, which was used, among other things, to discuss the importance of washing hands.

 

In Russia, I noticed that doctors start by asking more broadly about lifestyle, other problems, even if I came to complain about a specific issue. At first, it was annoying. I have no other issue than this stomach problem. Why waste time asking all these irrelevant questions?

 

Many Finnish doctors seem to be very task-oriented (which I am myself, and I appreciate this trait in other contexts). I quickly realized that I prefer visiting a Russian doctor in Saint Petersburg over a Finnish one in Finland, even though language barriers posed some limitations to communication.

 

An example from Finland: My leg swelled up badly, and I was afraid that I had a blood clot. My mother had had this issue. I went to an emergency clinic in Finland, where a tired young doctor/intern received me. He looked at my leg without touching it and said it was a sprain. I wanted a second opinion and found another doctor (Russian). First, he took my leg in his hands and gently pressed different areas. Soon, I received a very knowledgeable explanation about something related to the periosteum, caused by something related to training, followed by instructions for treatment.

 

An older patient complained about a common age-related issue. The Finnish doctor said, "Well, there's nothing you can do about it at your age." That was it. It might be true, but it's not a good response for the patient. In Russia, on the other hand, there always seems to be something that can be done, and patients leave the consultation satisfied. There's still hope.

 

The most significant difference relates to the doctor-patient experience. In this category, the Russians easily win.

 

Here are reasons for this:

- In Finland, doctors have far too little time per patient. Reportedly, paperwork is one reason.

- In Finland, doctors focus on the specific complaint, even though a broader investigation might sometimes be appropriate. Again, I attribute this to the lack of time.

- The attitude of Russian doctors towards patients is people-centric, unlike what seems to be the case with Finns: "Identify the problem, treat the problem, next!"

 

 

 

I have read in the newspapers and heard from the experiences of several acquaintances within the Finnish healthcare system. Let's compare personal experiences in Finland and Russia. It's important to keep in mind that my own and my acquaintances' experiences are mainly limited to St. Petersburg, so the comparison might not be fair.

 

My first experiences with Russian hospitals were quite depressing. The hospitals were just as I had imagined them to be. Dingy, with old and worn

 

 

 

Russian 

Я читал в газетах и слышал от нескольких знакомых о своем опыте в финской системе здравоохранения. Давайте сравним личный опыт в Финляндии и России. Важно помнить, что мой собственный опыт и опыт моих знакомых в основном ограничивается Санкт-Петербургом, поэтому сравнение может быть не совсем справедливым.

 

Мои первые впечатления от российских больниц были довольно удручающими. Больницы были именно такими, как я и представлял: убогими, с старой и изношенной мебелью, кот на подоконнике... Это были впечатления от того, когда я приходил навещать знакомых.

 

Затем мой личный опыт. За десять лет я успел посетить довольно много врачей, так что у меня есть и свой личный опыт.

 

В основном общение с российскими врачами намного лучше, чем у нас. Во-первых, у них больше времени (это не особенность врача, а системы). Помню, когда я ходил к врачу в Финляндии с проблемой, похожей на инфекцию дыхательных путей. Основной осмотр закончился за 10 минут. Врач спросил, платит ли фирма, я ответил да. Галочка в каком-то квадрате, и у нас появилось еще 10 минут времени, которые были потрачены, в том числе, на объяснение важности мытья рук.

 

В России я заметил, что врачи начинают с более широких вопросов о образе жизни, других проблемах, даже если я пришел с жалобой на какую-то конкретную вещь. Сначала это раздражало. У меня нет других проблем, кроме желудка. Зачем тратить время на всевозможные вопросы.

 

Многие финские врачи кажутся очень ориентированными на дело (что я сам по себе и ценю в других случаях). Довольно быстро я понял, что предпочитаю ходить к российскому врачу в Санкт-Петербурге, чем к финскому в Финляндии, несмотря на языковые барьеры в общении.

 

Пример из Финляндии. Нога сильно опухла, и я боялся, что там закупорена вена. У моей мамы была такая же проблема. Я пошел в приемное отделение в Финляндии, где уставший молодой врач/стажер принял меня. Он посмотрел на ногу, не прикасаясь к ней, и сказал, что это растяжение. Я хотел убедиться и нашел другого врача (россиянина). Сначала он взял ногу в руки и аккуратно понажимал на разные места. Вскоре он дал очень компетентное объяснение о проблеме, связанной с оболочкой кости, возникшей из-за чего-то связанного с тренировками, и в конце концов дал инструкции по её лечению.

 

Старший пациент жаловался на некую проблему, часто связанную с возрастом. Финский врач сказал, что с этим ничего не поделаешь, учитывая возраст. И всё на этом. Может быть, и так, но для пациента это не лучший ответ. В России, в отличие от этого, всегда кажется, что можно найти что-то, что можно сделать, и пациент уходит с приема довольным. Еще есть надежда.

 

Самое значительное различие касается врачебно-пациентского опыта. В этой категории россияне легко выигрывают. Вот список причин, по которым это так:

 

В Финляндии у врачей слишком мало времени на пациента. Говорят, что одна из причин - бумажная работа.

В Финляндии врачи сосредоточены именно на той проблеме, о которой жалуется пациент, хотя иногда может быть полезен более широкий анализ. Это тоже, наверное, из-за нехватки времени.

Отношение российских врачей к пациенту - человекоцентрическое, в отличие от кажущегося подхода финских врачей: "Определить проблему, лечить проблему, следующий!"


keskiviikko 6. maaliskuuta 2024

2014

Olette varmaan huomanneet, että jotkin englanninkieliset mediat sensuroivat tekstiä niin, että sitä on lähes mahdotonta ymmärtää, etenkin jos kyseessä aihe, joissa noita sanoa käytetään. Yritin selvittää onko esim. Youtubella listaa noista sanoista mutta ei ole. Riippuu kuulemma kokonaisuudesta.

Miten tämä sensurointi sitten liittyy Venäjään?

Yrittäessäni ymmärtää jotakin videota kaiken sensurointisotkun keskellä, tuli muistuma kymmenen vuoden takaa.

Istun pienessä huoneessa vastapäätä vanhaa venäjän kielen opettajaa. Mukava mummoihminen. Venäjällä oli tullut voimaan uusi laki, joka määräsi elokuvista sensuroimaan kirosanat. Ihmettelin tätä ääneen. Argumenttini oli. Jos elämässä todella puhutaan noin, niin miksi se täytyy poistaa elokuvasta. Ei todellakaan päästy yhteisymmärrykseen. Opettaja selitti jotain tyyliin ihmisten ei tarvitse kuulla tuollaisia vulgaareja sanoja. Minun vastaväitteeni oli, mutta ne kun kuuluvat elämään, ja jos elokuvan tarkoitus on kuvata elämää, niin niitä pitäisi olla mahdollista kuulla. Muistan tyytyväisenä ajatelleeni, että onneksi tuollainen sensuuri ei koske minua. Ja nyt kannattaa lukea sivun ensimmäinen lause uudelleen.

Tämän opettajan kanssa juttelu usein harhautui maailman tilanteeseen. Varmaankin oli Krimin miehityksen aikoihin (2014). Opettaja selitti Venäjän olevan ilman Ukrainaa kuin ihminen ilman toista kättä. En jatkanut teemasta. Olisi voinut sanoa jotakin turhan ikävää. Sen sijaan mummeli entisenä neuvostoliittolaisena taisi aavistaa mihin suuntaan ollaan menossa. Oli juuri hankkinut lyhytaaltoradion. Minä aloin suunnitella lyhytaaltoradion hankkimista vasta 2022.  

Koulussa oli myös nuorempia naispuolisia opettajia. Kerran tuli puheeksi Krimin miehitys ja sen kuulemma oikeutti se, että Krimi kuului aikoinaan Venäjälle. Heitin vitsinä, että tuon logiikan mukaan Suomi voisi vaatia Karjalaa takaisin. Vastaus oli yllätys. Toivottavasti saisivat.  Tiesin missä opettaja aikoisi olla kirjoilla, jos näin tapahtuisi. Piti kovasti Suomesta.

 English

You have probably noticed that some English-language media censor text in a way that makes it nearly impossible to understand, especially when it comes to topics where those words are used. I tried to find out if, for example, YouTube has a list of those words, but it doesn't. Apparently, it depends on the context.

How does this censorship relate to Russia?

While trying to understand a video amidst all the censorship chaos, memories from ten years ago came to mind.

I sit in a small room across from an old Russian language teacher. A pleasant grandmotherly figure. A new law had come into effect in Russia, mandating the censorship of swear words in movies. I questioned this aloud. My argument was, if life really includes such language, why should it be removed from movies? We certainly didn't reach an agreement. The teacher explained something along the lines of people not needing to hear such vulgar words. My counterargument was that since they are part of life, and if the purpose of a movie is to depict life, they should be possible to hear. I remember thinking with satisfaction that fortunately, such censorship doesn't affect me. And now it's worth rereading the first sentence of the page.

Conversations with this teacher often drifted to the world situation. It was probably around the time of the occupation of Crimea (2014). The teacher explained that Russia without Ukraine is like a person without a second hand. I didn't continue the topic. I could have said something unnecessarily unpleasant. Instead, the old lady, a former Soviet, seemed to anticipate the direction we were heading. She had just acquired a shortwave radio. I only started planning to acquire a shortwave radio in 2022.

There were also younger female teachers at school. Once, the occupation of Crimea came up, and apparently, it was justified because Crimea had once belonged to Russia. I joked that according to that logic, Finland could reclaim Karelia. The response was surprising. Hopefully, they would. I knew where the teacher would be registered if that happened. She was very fond of Finland.Russian

Вы, вероятно, заметили, что некоторые англоязычные медиа цензурируют текст так, что его практически невозможно понять, особенно в темах, где используются эти слова. Я пытался выяснить, есть ли, например, на YouTube список этих слов, но его нет. По-видимому, это зависит от контекста.

Как это цензура связана с Россией?

Пытаясь понять видео среди всех хаоса цензуры, всплыли воспоминания десяти лет назад.

Я сижу в небольшой комнате напротив старого учителя русского языка. Приятная бабушка. В России вступил в силу новый закон, обязывающий цензурировать ругательства в кинофильмах. Я высказал свои сомнения вслух. Мой аргумент был: если в жизни действительно используют такие слова, почему их должны удалять из кинофильмов? Мы точно не достигли согласия. Учитель объяснил что-то вроде того, что люди не должны слышать такие вульгарные слова. Мой контраргумент был в том, что поскольку они являются частью жизни, и если цель фильма - отображать жизнь, их должно быть возможно услышать. Я помню с удовлетворением думал, что, к счастью, такая цензура меня не касается. И теперь стоит перечитать первое предложение страницы.

Беседы с этим учителем часто сводились к мировой ситуации. Это, вероятно, было во времена оккупации Крыма (2014 год). Учитель объяснил, что Россия без Украины - как человек без второй руки. Я не продолжал тему. Я мог сказать что-то ненужно неприятное. Вместо этого старушка, бывший советский, казалось, предвидела направление, в котором мы двигаемся. Она только что приобрела коротковолновое радио. Я начал планировать приобретение коротковолнового радио только в 2022 г

В школе также были молодые женские учителя. Однажды всплыла тема оккупации Крыма, и, видимо, ее оправдывали тем, что Крым когда-то принадлежал России. Я пошутил, что согласно этой логике Финляндия могла бы вернуть себе Карелию. Ответ был удивительным. Надеюсь, они бы это сделали. Я знал, где зарегистрируется учитель, если это произойдет. Она очень любила Финляндию