Sivut

sunnuntai 25. helmikuuta 2024

Ukrainan sota / War in Ukraine / Война на Украине

 Eilen tuli täyteen kaksi vuotta Venäjän aloittamasta sodasta Ukrainassa. Palautellaan mieleen mitkä olivat tunnelmat silloin.

Hyökkäystä tavallaan oli osattu odottaa Venäjä oli tuonut rajoille 240 000 sotilasta "harjoittelemaan". Sodan merkit olivat selvät, mutta useimmat taisivat pitää "harjoituksia" yhtenä uutena kiristyskeinona länttä ja Ukrainaa vasteen.Kun joukot sitten vyöryivät rajan yli, niin se kuitenkin yllätti vaikka sitä oli osattu odottaa. Minun muistikuvani lähipäiviltä. Olin junassa tuttavan kanssa, jolla oli sukulaisia Kiovassa. Hän sai puhelun ja naama vakava piteli luuria korvaa vasten. Puhelun loputtua kysyin mikä on. Puhelu oli sukulaisnaiselta, joka istui pommisuojassa jonkin vanhan rakennuksen kellarissa ja itkien valitti pelkoaan puhelun välityksellä. 

Seuraavalla viikolla olin yhteydessä venäläisiin työkavereihini Venäjällä.  Pari, joiden kanssa pystyi puhumaan muuta kuin työasioita, oli järkyttyneitä ja häpeissään tästä Venäjän hyökkäyksestä. Kuulin äänestä, että järkytys oli aitoa. Jostain ihme syystä yritin lohduttaa heitä joillakin typerillä lauseilla. Näin jälkikäteen tunnen itseni typeräksi.  

Pari muuta puhelua, jotka hoitaisin nyt eri tavalla liittyivät propagandaan. Tuli puhetta propagandasta. Yritin varovaisesti vihjata että Venäjän TV:n tiedot eivät välttämättä pidä paikkansa. Venäläisten vastaukset olivat tyyliin "voi olla, mutta sama se on teillä". Silloin myöntelin, vaikka mielessäni mietin miten selittää eron valtiojohtoisen diktatuurin ja demokraattisen valtion propagandan välillä. Varmasti molemmat harrastavat sitä, mutta ovat skaalan eri päissä. Nyt, jos joku ottaa asian puheeksi, niin olen paremmin varustautunut.  

Sodan alussa mietittiin pitäisikö venäläisten pääsy Suomeen estää. Silloin ajattelin, että täysin typerä ajatus. Annetaan venäläisille mahdollisuus matkailla täällä, niin he näkevät sen toisenkin todellisuuden. Samoin ajattelin, että propagandalla on vaikutusta vain ihmisiin, jotka eivät osaa muita kieliä eikä käyttää Internetiä.  Kuinka väärässä olinkaan. On ihmisiä, jotka osaavat muitakin kieliä ja osaavat hakea tietoa Internetistä, toistavat valtion propagandan sanomaa. Koskee myös joitakin Suomessa asuvia. Ehkä tämä oli järkyttävintä minun kannaltani.English: Yesterday marked two years since the beginning of the war in Ukraine initiated by Russia. Let's recall what the feelings were back then.

The attack was somewhat expected as Russia had brought 240,000 soldiers to the borders for "training." The signs of war were clear, but most regarded the "exercises" as a new form of pressure against the West and Ukraine.

When the troops then surged across the border, it still surprised, despite being expected. My memories from those days: I was on a train with an acquaintance who had relatives in Kiev. They received a call, and with a serious expression, held the phone to their ear. After the call ended, I asked what was wrong. It was a relative sitting in a bomb shelter in the basement of an old building, crying and expressing fear over the phone.

The following week, I contacted my Russian colleagues in Russia. A couple with whom I could discuss things other than work were shocked and ashamed of Russia's attack. I could hear from their voices that the shock was genuine. For some reason, I tried to comfort them with some foolish phrases. Looking back, I feel foolish myself.

A couple of other calls, which I would handle differently now, were related to propaganda. The topic turned to propaganda. I cautiously hinted that the information from Russian TV might not be accurate. The Russians' responses were like, "It might be, but it's the same with you." I nodded then, although in my mind, I pondered how to explain the difference between propaganda from a state-led dictatorship and a democratic state. Surely, both engage in it, but they are at different ends of the spectrum. Now, if someone brings up the topic, I am better prepared.

At the beginning of the war, there was discussion about whether to prevent Russians from entering Finland. At that time, I thought it was a completely stupid idea. Let the Russians travel here; they will see another reality. I also thought that propaganda only affects people who don't speak other languages and don't use the internet. How wrong I was. There are people who speak other languages and know how to seek information online but still echo the state propaganda message. This also applies to some living in Finland. Perhaps this was the most shocking realization for me.


Russian: Вчера исполнилось два года с начала войны в Украине, начатой Россией. Вспомним, какие чувства были тогда.

Атаку, в какой-то мере, ожидали, так как Россия привела на границу 240 000 солдат для "тренировок". Признаки войны были очевидны, но большинство считали "учения" новым способом давления на Запад и Украину.

Когда войска затем перешли границу, это все равно удивило, хотя и было ожидаемо. Мои воспоминания тех дней: я был в поезде с знакомым, у которого были родственники в Киеве. Он получил звонок и серьезным выражением лица приложил телефон к уху. После окончания звонка я спросил, что случилось. Это был родственник, сидящий в бомбоубежище в подвале старого здания, плачущий и выражающий страх по телефону.

На следующей неделе я связался со своими российскими коллегами в России. Пара, с которой я мог разговаривать не только о работе, была шокирована и стыдилась атаки России. Я мог слышать по их голосам, что шок был подлинным. По какой-то причине я пытался утешить их глупыми фразами. Оглядываясь назад, я чувствую себя глупцом.

Еще пара звонков, которые я бы обработал по-другому сейчас, были связаны с пропагандой. Речь зашла о пропаганде. Я осторожно намекал, что информация с российского телевидения может быть неточной. Ответы россиян были типа "может быть, но у вас так же". Тогда я кивнул, хотя в душе размышлял, как объяснить разницу между пропагандой государственного диктатуры и демократического государства. Конечно, оба занимаются этим, но они на разных концах спектра. Теперь, если кто-то поднимает эту тему, я лучше подготовлен.

В начале войны обсуждался вопрос о том, следует ли запретить россиянам въезд в Финляндию. Тогда я подумал, что это совершенно глупая идея. Пусть россияне едут сюда; они увидят другую реальность. Я также думал, что пропаганда влияет только на людей, которые не говорят на других языках и не пользуются интернетом. Как я ошибался. Есть люди, которые говорят на других языках и умеют искать информацию в интернете, но все равно повторяют государственное пропагандистское сообщение. Это также относится к некоторым, живущим в Финляндии. Возможно, это было самым шокирующим осознанием для меня.
torstai 22. helmikuuta 2024

Punttisalilla Pietarissa / At the gym in Saint Petersburg / В тренажёрном зале в Санкт-Петербурге

 Pietarissa 1. punttisali oli suunnilleen samanlainen kuin Suomessa. Muutamia pieniä poikkeuksia oli verrattuna saleihin, joihin olin tottunut Suomessa. Vaatteet jätettiin naulakkoon, jota hoiti vanha mummeli. Kahviossa sai olutta. Muuta tuosta salista ei oikeastaan ole kerrottavaa. Mitä nyt sauna paloi kerran ja tuli tauko harjoitteluun. 


Konttori muutti uuteen paikkaan, joten oli etsittävä uusi sali. Tutkittiin kavereiden kanssa saleja. Minä valitsin ainoana lähellä olevan luksussalin. Vuosimaksu 1. vuotena oli n. 1000e ja se kyllä kirpaisi, mutta päätin kokeilla.  Toisena vuotena rupla romahti ja hinta putosi n. puoleen. 

Sali oli kyllä hieno. Saunoja oli kolme. Sauna ja suihkutilat olivat yhteiset naisille ja miehille, mikä siis tarkoitti, että päällä oli joko uimapuku tai pyyhe.  Hintaan kuuluivat pyyhkeet, joita oli kaikkialla siisteissä pinoissa. Uima-allas, jonka vierellä oli lepotuolit, teetä ja TV. Joka puolella pyöri nuoriamiehiä (miesten pukuhuoneessa), jotka siivosivat, toivat uusia pyyhkeitä jne.  Ennen kuin salille pääsi, piti käydä terveydenhoitajan/lääkärin tarkastuksessa. Salilla oli useita valmentajia, jotka tarjosivat palveluitaan.

Muutaman vuoden kuluttua konttori muutti jälleen. Nyt keskustaan. Oli aika etsiä uusi sali. Löytyikin helposti . Aivan konttorin vieressä.  Sali oli hieno, mutta ei ei luksusta, niin kuin aikaisempi sali. Hinta olikin sitten vain 120e /vv.  Kun olin Suomessa kävin myös täällä salilla. En tiedä miksi,  mutta Pietarin salilla kävin paljon mieluummin. Jotenkin pidin enemmän sen ilmapiiristä. 

Koko Pietarin ajan kärsin kynsisienestä ja jostakin kasvustosta varpaiden välissä. Sain ilmeisesti salilta vaikka yritin olla varovainen. Kävin lääkärissä, joka määräsi läjän kalliita lääkkeitä ja hoitoprosessi oli minusta turhan vaativa. En muista auttoiko, mutta sama vaiva toistui jatkuvasti. Jossakin vaiheessa opin tehokkaan keinon hoitaa nuo vaivat. Voitelin kasvuston etikalla kerran päivässä aina kun alkoi uusimaan. Se auttoi. Kun tulin Suomeen vaivat hävisivät itsestään. 


In English:

In Saint Petersburg, the first gym was roughly the same as in Finland. There were a few minor differences compared to the gyms I was used to in Finland. Clothes were left in a coat rack managed by an old lady. You could get beer in the cafeteria. That's pretty much all there is to say about that gym. Except that the sauna once caught fire, causing a break in training.

When the office moved to a new location, it was time to look for a new gym. I explored different gyms with friends. I was the only one to choose a luxury gym nearby. The annual fee for the first year was about 1000 euros, which was quite a sting, but I decided to give it a try. In the second year, the ruble crashed, and the price dropped to about half.

The gym was indeed fancy. There were three saunas. Sauna and shower facilities were shared between women and men, meaning you had to wear either a swimsuit or a towel. The fee included towels, which were neatly stacked everywhere. There was a swimming pool with lounge chairs, tea, and a TV next to it. Young men (in the men's locker room) were constantly walking around, cleaning, and bringing new towels, etc. Before getting to the gym, you had to go through a health check by a nurse/doctor. The gym had several trainers offering their services.

A few years later, the office moved again, this time to the downtown area. It was time to find a new gym. It was easily found right next to the office. The gym was nice, but not as luxurious as the previous one. The price was only 120 euros per year. While I was in Finland, I also went to the gym there. I don't know why, but I preferred going to the gym in Saint Petersburg much more. Somehow, I liked its atmosphere better.

Throughout my time in Saint Petersburg, I suffered from nail fungus and some sort of growth between my toes. I apparently got it from the gym, even though I tried to be careful. I saw a doctor who prescribed a bunch of expensive medications, and the treatment process seemed overly demanding to me. I don't remember if it helped, but the same problem kept recurring. At some point, I learned an effective way to treat these issues. I would apply vinegar to the growth once a day whenever it started reoccurring. That helped. When I came back to Finland, the problems disappeared on their own.


In Russian:

В Санкт-Петербурге первый тренажёрный зал был примерно таким же, как в Финляндии. Было несколько мелких отличий по сравнению с залами, к которым я привык в Финляндии. Одежду оставляли на вешалке, за которой следила старушка. В кафетерии можно было получить пиво. Это в общем-то все, что можно сказать о том зале. За исключением того, что однажды сауна загорелась, и тренировки пришлось прервать.

Когда офис переехал в новое место, пришло время искать новый зал. Я с друзьями искал разные залы. Я единственный выбрал рядом расположенный люксовый зал. Годовой взнос в первый год составил около 1000 евро, что было довольно болезненно, но я решил попробовать. Во второй год рубль упал, и цена упала примерно вдвое.

Зал действительно был шикарным. Было три сауны. Сауна и душевые были общими для женщин и мужчин, что означало необходимость носить купальник или полотенце. В стоимость входили полотенца, которые были аккуратно сложены везде. Был бассейн с шезлонгами, чаем и телевизором рядом. Повсюду ходили молодые люди (в мужской раздевалке), которые убирали и приносили новые полотенца и т.д. Перед посещением зала необходимо было пройти медицинский осмотр у медсестры/врача. В зале было несколько тренеров, предлагающих свои услуги.

Через несколько лет офис снова переехал, на этот раз в центр города. Пришло время искать новый зал. Он был легко найден прямо рядом с офисом. Зал был хорошим, но не таким роскошным, как предыдущий. Цена составила всего 120 евро в год. Когда я был в Финляндии, я также ходил в зал. Не знаю почему, но в зал в Санкт-Петербурге мне ходить нравилось гораздо больше. Как-то я больше любил его атмосферу.

На протяжении всего времени в Санкт-Петербурге я страдал от грибка ногтей и какого-то нароста между пальцами ног. По-видимому, я подхватил это в зале, хотя и старался быть осторожным. Я посетил врача, который назначил мне кучу дорогих лекарств, и процесс лечения показался мне слишком обременительным. Не помню, помогло ли это, но проблема постоянно повторялась. В какой-то момент я научился эффективно лечить эти проблемы. Я смазывал нарост уксусом раз в день, когда он начинал повторяться. Это помогло. Когда я вернулся в Финляндию, проблемы исчезли сами собой.


sunnuntai 18. helmikuuta 2024

On Nevassa virrannut vettä/ Water has flowed in the Neva/ В Неве протекала вода.

Paljon on virrannut vettä Nevassa sitten viimeisen päivityksen 2015. Maailma  tai ainakin Venäjä on todella muuttunut sen jälkeen. Haikeudella luen vanhoja postauksia ja muistelen vanhoja ns. hyviä aikoja.
En ole enää vuosiin käynyt Venäjällä. Venäläisiin tuttuihin tulee pidettyä todella vähän yhteyttä. Liekö suhteet koskaan palaavat normaaliksi.

On haluja jatkaa sivuston päivityksiä. Löytyykö enää muuta kerrottavaa kuin mitä löytyy kaikista muistakin medioista? Venäjä järjestelmällisesti tuhoaa Ukrainaa milloin mitäkin tekosyytä käyttäen .

Tekoälyä hyväksi käyttäen laitan sivustolle samat tekstit myös englanniksi ja venäjäksi. Virheistä voitte syyttää tekoälyfirmoja. 


English:

A lot of water has flowed in the Neva since the last update in 2015. The world, or at least Russia, has really changed since then. With nostalgia, I read old posts and reminisce about the old so-called "good times".

I haven't been to Russia in years. I barely keep in touch with Russian acquaintances. Will the relationships ever return to normal?

There is a desire to continue updating the site. Is there anything left to tell other than what can be found in all other media? Russia systematically destroys Ukraine using various pretexts.

Russian: Много воды утекло в Неве с момента последнего обновления в 2015 году. Мир, или по крайней мере Россия, действительно изменился с тех пор. С ностальгией читаю старые посты и вспоминаю старые, так называемые "хорошие времена".

Я не был в России уже много лет. С российскими знакомыми я практически не поддерживаю связь. Вернутся ли когда-нибудь отношения к нормальному состоянию?

Есть желание продолжать обновлять сайт. Есть ли еще что-то рассказать, кроме того, что можно найти во всех других СМИ? Россия систематически разрушает Украину, используя различные предлоги.